Denní program

6:30 – 8:00      Příchod dětí, volná hra pod dohledem, výtvarné tvoření, individuální práce s                              dětmi, nabídkové činnosti

8:30 – 9:10      Komunikační chvilka v kruhu, ranní cvičení, skupinové a individuální                                          činnosti dle plánu, didakticky zacílené činnosti

9:10 – 9:30      Osobní hygiena, dopolední svačinka.

9:40 – 11:40      Osobní hygiena, pobyt venku – pohybové aktivity, hry na zahradě,                                              vycházky do  okolí  MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním                                             podmínkám, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost

11:45 – 12:15     Osobní hygiena, podávání oběda, hygiena, čištění zoubků

12:15                  Rozcházení dětí po obědě

12:15 – 13:00     Ukládání dětí k odpočinku na lůžku, četba

13:00 – 14:00     Klidový režim dětí, odpočinek, náhradní klidové činnosti, individuální                                          práce s předškoláky - "Hrajeme si na školu." (po - čt)

14:00 – 14:45      Osobní hygiena, odpolední svačinka.

14:45 – 16:30     Volně spontánní zájmové činnosti dětí,                                                                                          v případě pěkného počasí na zahradě mateřské školy, nabídkové činnosti a                              individuální práce s dětmi

V 16:30 se mateřská škola uzavírá.

 

Program je pouze přibližný, učitelka volí různé vzdělávací aktivity a formy tak, aby dětem zaručila poutavou vzdělávací nabídku. Nabídkou aktivit rozvíjíme celkovou osobnost dítěte během celého dne, ale také během rituálů, rozhovorů, volných her apod. Jednotlivé složky osobnosti jsou často stručně rozděleny do následujících oblastí, které mohou být rozvíjeny například zmíněnou nabídkou, ovšem možností je nepřeberné množství.

Tělo - moje tělo - můj chrám

- rozvoj lokomočních dovedností, motoriky, síly, obratnosti, rozsahu pohybu a jeho kvality, rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku (celé tělo, ale i práci prstíků), spadá sem ale také rozvoj smyslů, oblast hygieny a zdraví. Náplní jsou tedy pohybové hry, rozcvičky, motivujeme vnímat všemi smysly, vedeme ke zdravému vztahu s tělem, vedeme k pochopení důležitosti hygieny a zdravého životního stylu, prstíky trénujeme různými způsoby, aby nás co nejlépe poslouchaly (práce s drobnými předměty, výtvarné techniky, aj)

Řeč - ptáka poznáš po peří, vlka po srsti a člověka po řeči

- děti by měly komunikovat tak, aby chápaly význam, ale zároveň, aby byly pochopeny - proto rozvíjíme nejen mluvní, ale i obsahovou stránku pomocí her, pohádek, ale i písniček, básniček nebo vyřizování vzkazů.

Myšlení - změňte myšlení a změníte celý svět

- rozvoj myšlenkových operací, pozornosti a paměti, osvojujeme práci s informacemi, tvořivé myšlení, řešení problémů. Tuto oblast rozvíjíme např.:pomocí pozorování, nastolování problémů, získávání zkušeností a jistoty při jejich řešení. Nepochybnými pomocníky jsou hry pro rozvoj myšlení, knihy a jiné vzdělávací materiály.

Ten druhý - moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého

- děti se učí chápat svět v širším kontextu, než je jeho vlastní okruh. Vysvětlujeme emoce, vztahy, které zároveň podporujeme; seznamujeme s odlišnostmi, ale zároveň s podobnostmi všech lidí. Dětem často nabízíme kooperativní činnosti jak při řízených, tak i nabídkových činnostech

Společnost - člověk je tvor společenský

-rozvoj nejen kulturní oblasti, ale také například rozvoj vztahu k místu, k lidem kolem mě, spolupodílení, spoluvytváření. Snažíme se působit v obci např. výstavami, vystoupeními. Navštěvujeme muzeum, představní apod. Také dětem umožňujeme spolupráci a spolurozhodování při aktivitách, které v MŠ nabízíme a aktivně je k tomuto postoji vedeme, vytváříme situace, které dětem umožní projevit svůj názor.

Okolní svět - svět nekončí našimi vrátky 

- získávání znalostí v mnoha odvětvích - seznamujeme s technikou, přírodou, jinými kulturami, postavením člověka na světě, kterému dokáže svým jednáním pomoci, ale zároveň v něm zanechává nesmazatelnou stopu. Dětem se snažíme poskytnout dostatečné množství informací, které dokážou pochopit, osvojit si je a pracovat s nimi, aby pro ně svět nebyl neznámým místem, a aby se v něm dokázaly orientovat.

 

U dětí také vedeme diagnostiku každého jednotlivce a na základě závěrů z šetření vytipujeme dovednosti, kterým se s jednotlivcem cíleně věnujeme pro jeho další rozvoj tak, aby jeho vývoj byl rovnoměrný ve všech oblastech, a aby měl podporu pro svůj osobní růst

Pro výchovně vzdělávací proces je spolupráce zákonných zástupců a vzdělávací instituce podporující. Proto zákonným zástupcům nabízíme, v případě jejich zájmu, a podle vzájemných možností konzultační chvilky, kde mohou obě strany v klidu probrat život dítěte v MŠ a dozvědět se zajímavé informace.