Informace o přijímaní dětí do MŠ

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní bude probíhat v měsíci květnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volnou kapacitu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ a na webových stránkách.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení si rodiče mohou vyzvednout v základní nebo mateřské škole, nebo ho naleznou na našich webových stránkách (Žádost o přijetí do MŠ). Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů správní rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje statutární ředitel školy. Děti jsou přijímány podle směrnice „Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání“.

Doporučujeme přečíst sekci "pro rodiče"

ZÁPIS 2021

Rádi bychom pro Vás zápis uskutečnili osobní formou, kterou preferuje většina rodičů, proto způsob zápisu bude včas upřesněn podle aktuálně možných podmínek.

Již nyní si však můžete poznamenat datum zápisu, jaký bude případný způsob a které dokumenty je nutné mít připravené a řádně vyplněné.

Pokud bude možné uskutečnit zápis osobně, pak ve dnech 3. a 4.5.2021 vždy od 16:30 do 18:00.

Bude možné, že využijeme systém přihlašování a každý budete mít rezervován vlastní čas (Bude upřesněno)

Pokud zápis nebude možné uskutečnit osobně, pak bude od 3. do 7.5.2021 a to těmito způsoby (praxe z roku 2020):

1) Osobně v MŠ (proběhne kontrola všech dodaných dokumentů a obratem dostanete ihned registrační číslo)

2) Osobně vhozením do schránky mateřské školy

3) Prostřednictvím datové schránky

4) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail nebo scan bez elektronického podpisu)

5) Poštou na adresu mateřské školy

 

Doklady, které budou součástí žádosti o přijetí:

- Čestné prohlášení o očkování spolu s kopií očkovacího průkazu. Z průkazu musí být jasné, koho se týká (jméno, datum narození) s razítkem

- kopie rodného listu dítěte (pouze v případě neosobní formy zápisu, bude po řízení skartována)

Pokud přijdete k zápisu osobně, stačí mít s sebou rodný list k nahlédnutí

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení, stejně jako Žádost o přijetí naleznete ke stažení k sekci Dokumenty.

 

 

Kritéria, podle kterých jsou děti přijímány

1) Přijímají se děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, které do 31.12.2020 dovrší tří let, s trvalým bydlištěm v Libranticích

2) Děti podle věku od nejstaršího po nejmladší 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ

Co bude dál?

Ten, kdo se dostaví osobně, dostane registrační číslo obratem proti podání žádosti. Po zpracování Vaší žádosti, kterou podáte jinou než osobní formou obdržíte poštou registrační číslo, tím je potvrzeno, že je Vaše žádost přijata a zpracována. Registrační číslo je možné si po dohodě také vyzvednout osobně v MŠ kdykoliv po ukončení zápisu. Výsledky jsou vždy uvedeny pod registračními čísly a to na internetových stránkách školy a dveřích MŠ.

Řízení postupuje přesně podle předem daných kritérií.

Veškeré dokumenty mějte čitelně a řádně vyplněny (datumy, podpisy). Stejně tak kopie všech dokementů musí být jasně čitelné.

ŽÁDÁME O DODÁNÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- Žádost o přijetí

- Čestné prohlášení, že je dítě očkováno spolu s kopií očkovacího průkazu

- Kopii rodného listu

 

Počet volných míst:  pro rok 2021/2022 počítáme zatím s pěti volnými místy (! informace se může změnit! )